ما انسان‌ها همگی از جنس خاکیم
منتهی «دیوید بکام» از کانی‌های طبیعی آگلومره شده شامل فیلوسیلیکات آلومینیوم آبدار ومن از خاک ته پارک حاوی شاش سگ

》بُزمجه《

پس نوشت: اینو از توی توییتر پیدا کرده ام ما زشتا خاک ته پارک حاوی شاش زرد پاکوتاه، به شخص خودم خاک ی که باهاش گِل ِ مو درست کردن از همین نوع خاک بوده ولی خب از شانس بد من ته مانده استامبولی و گِل ِ های مونده به کف دست فرشته ها بهرحال حیف ِ بوده اموال پروردگار متعال حروم بشه... هی