باید به بولت ژورنال برای خودم درست کنم البته اول باید اهداف مشخص کنم