آبجی اینا اومدن امروز بعدازظهر برام پاور بانک کادو اورده ! سردرد بدی دارم ولی با این حال دارم فیلم اموزشی برنامه نویسی مبیبنم و تمرین میکنم. بعد از مدت ها اومدم تویاتاق توی این مدت همه وسایلم توی اتاق اصلی خونه بود حتی همونجا میوابیدم و تشکم همونجا پهن بود اما روز تشکمو جمع کرده ام