من الان برای چی برم سرکار؟ وقتی تلگرام هنوز قطع ؟ بیشتر کار م با تلگرامه ! خوب این چه کاری؟ بجای حل مساله چرا صورت مساله رو پا ک میکنند ؟ اقا مشکلات اقتصادی رو حل کنند این اتفاقات هم نمی افته ....