دلم یه همصحبت میخاد؟ از این همصحبت های که حرف ها نگفته رو بشه بهش گفت