اینبارنوبت باباست گیربده برای رفتن و حرف زدن با دختر ِ... نمیدونم چه گیر دادن که من زن بگیرم من فقط میخام درد نکشم و با حداقل کمتر درد بکشم همین و بس