نرفتم خونه چون آخرین نفرم کلید ندارم باید صبر کنم تا یکی که کلید داره بیاد در رو ببنده