دیشب تا صبح بیدار بودم صدای اذون صبح رو شنیدم بعدا خوابیدم چه خوابی چندین و چند دفعه از درد از خوب پریدم الان سرکار هم هستم درد و دارم ولی عجیب سر و حال و خوبم ... امیدوارم اوضاع سرحالیم با بعدازظهر ادامه پیدا کنه