برام مهم نیست تو چقدر زیبا هستی، اگه شخصیتت زشت باشه، تو زشتی....
مورگان فریمن
پس نوشت : فریمن جان بیا جایی من زندگی کن ببینم بازم از این حرفها میزنی