فقط چند ساعت پاکی!خطا کردم که از حال برم امیدوارم زودتر بیهوش بشم و دیگر بیدار نَشم