رفتنشون اوکی شد برای هفت مهر، حالا مونده ام که اگر بچه های آژانس بفهمند چی میشه؟آخه اونجا یه کی رو دیدم که چندبار با رئیس دیدمیش