دیشب ساعت سه خورده ای صبح خوابیده ام و صبح ساعت هفت و بیست اتومات بیدار بودم دوش گرفتم و صبحونه هم یه لیوان چای و دوتا دونه تی تاپ خورده ام، و بعد از کلی خیال پردازی و نقش بازی کردن با این خیال پردازی بعنوان تحلیل گر مسائل سیاسی ( دقیقا از مواقعی که باید بگم داداش چی زدی؟ ) با کلی تاخیر از خونه زده ام بیرون!