من پاشم برم به حسین حقوقومو بگم یعنی به این ها چیزی نگی عین خیال شون نیست خبری هم از پول نیست ! اه لعنتی نمیفهمند حقوق باید بدهند ... ندارند اوضاع خوب نیست بگند نیا از همون اول نه اینکه اینقدر کیر کنند ادمو