من دستشویی دارم ، اصل خوب نیست شرایط م مجبورم برم خونه ! رفتم هم باید غر غر های مامان جان و باباجان رو تحمل کنم ! لعنت به این پای چلاق که باید حتما برم سر توالت فرنگی