بدبودنم همیشگی، وقتی که یک خطاهرروزتکرار میکنم یعنی بدم به این خاطرکه نمیتونم جلوی خودموبگیرم و اون خطاروتکرار نکنم!آره من آدم ی بدی م