از این وضعیت متنفرم اما کاری از دست م برنمیاد ! نمیتونم کاری کنم عصای موسی هم ندارم تا بزنم و همه ی مشکلاتم حل بشه ! خدایا عصای موسی یا عنایتی ! نشون بده که توی زندگیم هستی