این هفته حس و حال خوبی ندارم،مخصوصاامروز، سرکراچندنفرازبچه هابهم گفتن وپاسخ من لبخنداحمقانه