حال و حوصله ندارم گمونم امشب هم باید برم باهاش حرف بزنم ! کاشک قدرت اراده ی داشتم این کار رو متوقف کردم ! نمی‌دونم اینقدر می‌خواد یکی مثل خودش باشه تا باهاش راحت باشه ولی من اصلا و ابدا نمیخام اینجوری باشم .
همان راستی به لطف رئیس بزرگ کُلا تلگرام قطع شده و هیچ راهی نداره برای وصل شدن