چرا من اینقدر تنبل و تنه لشم امروز از ساعت 9 صبح بیدار بودم هچ کار مفیدی نکرده ام نه کتاب خونده ام ، نه برنامه نویسی تمرین کرده ام و نه حتی بولت ژورنال درست کرده ام . به این نتیجه میریسم که زندگی نه برنامه ریزی میخاد و نه هدف فقط و فقط دو تا چیز میخاد یکی انگیزه و امید و دیگری کون تنگ میخاد . همین و بس