بولت ژورنال یک شیوه برنامه ریزی است که قابلیت انعطاف پذیری و هماهنگی با سیستم دلخواه شما را دارد.این ژورنال می تواند لیست کارها،دفتر خاطرات،دفتر اسکیس و یا تمام این ها با هم باشد.
این سیستم توسط رایدر کرل (Ryder Carrol)،یک طراح نیویورکی ابداع شد و در طی گذر زمان توسط علاقمندان تغییرات زیادی یافت.