"ما کتاب می خوانیم تا بدانیم تنها نیستیم.
ما کتاب می خوانیم،چون تنها نیستیم.
ما کتاب می خوانیم و دیگر تنها نیستیم.
ما تنها نیستیم."
زندگی داستانی اِی.جِی.فیکری


پس نوشت : کتاب پتانسیل این کار رو داره که آدم رو از تنهایی دربیاره