مریضی کودک کفاره‌ی گناهان والدینش می باشد.

ذهن و فکر بیمار! کفاره‌ی کدوم گناهه؟

#حقوق_معلولین 

توی جامعه‌ای که بزرگ شدم چنین نگرشی داشتن و دارند در کسی با مشکلات من،که خودم هم باورم شده بود، بزرگ تر که شدم دیدگاه تغییر نکرد محیط فقط عوض شد و شد خودم قرار بوده چه کنم که دچار چنین اتفاقی شده ام، و این همراه بود با ترحم. 

و الان خر چی سعی می کنم نادیده بگیرم چنین تفکراتی رو نمیشه وقتی توی خیابان راه میره نگاه ها عابر پیاده که منو با تعجب میبیند در حال لَنگ ِ زدنم، آنقدر بعضی زُل ِ میزنم که احساس می کنم که شاید لباس م کثیف و یا نامرتب و یا چیزی روی صورتم هست با دوربین گوشی چک ِ میکنم چهره مو میبینم نه بعد به خودم میام میگم اوهوم میشلی... همین...